Gizlilik Sözleşmesi

A. KAPSAM

İşbu Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikası, Ortak Teknoloji Bilişim Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti.’nin (Ortak Teknoloji) müşteri temsilcileri, tedarikçi, bayi ve çalışanları/ilgililerinin www.ortakteknoloji.com web sitesi başta olmak üzere ancak bununla sınırlı olmamak üzere sahibi olduğu ve/veya olacağı tüm web siteleri ve mobil aplikasyonlar üzerinden gerçekleştireceği ödeme, her türlü mal ve hizmet satışı ve/veya satın alımı esnasında elde ettiği kişisel verileri ne şekilde yöneteceğine ilişkin kural ve politikaları düzenlemektedir. Müşteri, tedarikçi, bayi ve çalışanları/ilgilileri ve diğerleri kabul beyanını onaylamak suretiyle Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikasını kabul ederek kişisel bilgilerini Ortak Teknoloji ile paylaşmaya, bunların toplanmasına, saklanmasına ve işlenmesine burada belirlenen şekilde onay vermektedir.

B. İŞLEM YAPAN MÜŞTERİ, TEDARİKÇİ ve DİĞER TARAFLAR

Ortak Teknoloji hizmetlerini kullanmak için kişisel bilgilerini herhangi bir şekilde (Ortak Teknoloji Web Sitesi/leri, Ortak Teknoloji Çalışanları (telefon ya da fax vb.)) Ortak Teknoloji ile paylaşan tüm müşteri, tedarikçi, bayi ve çalışanları/ilgilileri ve diğer taraflar Ortak Teknoloji’in aşağıda belirlenen şekilde kişisel bilgilerini işlemeye yetkili olduğunu bilmekte ve Ortak Teknoloji’in işbu bilgileri aşağıda belirtilmiş olan kapsamdaki kişi ve kuruluşlara aktarabileceğini ve gayrikabilirücu olarak kabul etmektedir.

C. KİŞİSEL BİLGİLERİN TOPLANMASI

Ortak Teknoloji’in kişisel bilgileri toplamaktaki başlıca amacı, güvenli, sorunsuz, etkili, kişiselleştirilmiş ve hukuka uygun bir hizmet sağlamaktır. Müşteri, tedarikçi, bayi ve çalışanları/ilgilileri ve diğer taraflar kabul beyanını onaylamak ile Ortak Teknoloji’in aşağıdaki belirtilen kişisel bilgilerinin, toplayabileceğini ve saklayabileceğini kabul eder;

Ad Soyad / Ticari Unvan, Elektronik Posta Adresi, Adres ve Diğer Her Türlü İletişim Bilgileri, Vergi ve/veya TC Kimlik ve/veya Pasaport Numarası, Kimlik ve/veya Pasaport Fotokopisi ve bu Belgelerde Yer Alan Özlük Bilgileri, Banka Hesap/IBAN Numarası, Ortak Teknoloji. ile gerçekleştirmiş olduğunuz ticari işlemlere ilişkin her türlü işlem detay bilgisi, Kargo, fatura bilgileri veya bir ürünü satın almak veya kargo etmek için sağlamış olan diğer bilgiler; Site üzerinden yapılan yazışmalar, geri bildirimler ve Ortak Teknoloji’e gönderilen mesajlar, Bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, Ortak Teknoloji Web Sitelerini ziyaret etmenizden, Ortak Teknoloji hizmetlerinin kullanılmasından, içerik ve reklamlar ile etkileşiminden doğan diğer bilgiler, Kimlik doğrulamak amacıyla, istenebilecek ek bilgiler (adres doğrulamak için fatura veya işlemi gerçekleştiren asıl kişi olduğunuzu doğrulamak amacıyla bazı ek soruların cevaplanması vd.), Demografik ve navigasyon verileri gibi web servislerinden ve/veya diğer şirketlerden alınan bilgiler,

D. KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANILMASI

İşbu Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikası kapsamında Ortak Teknoloji ile ilgili her türlü ticari faaliyet gerçekleştirilirken, kişisel bilgilerin nasıl yönetildiğini anlatılmaktadır. İşbu Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikası, Ortak Teknoloji ile Ortak Teknoloji Web Sitesi/leri ya da Ortak Teknoloji çalışanları aracılığı ile yapılan her türlü işlem/ler için geçerlidir.

Müşteri, tedarikçi, bayi ve çalışanları/ilgilileri ve diğer taraflar Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikasını kabul ederek kişisel bilgilerini Ortak Teknoloji ile paylaşmaya onay vermektedir.

Müşteri, tedarikçi, bayi ve çalışanları/ilgilileri ve diğer taraflar Ortak Teknoloji’in yukarıda “C) KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN TOPLANMASI” bölümünde belirtilmiş olan kişisel bilgileri toplayabileceğini, saklayabileceğini ve aşağıda sayılan amaç için kullanabileceğini kabul eder;

* Talep edilen destek ve hizmetleri sağlamak, * Taraflar arasındaki sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi, * Uyuşmazlıkları ve ticari işlemlerde doğabilecek aksaklıkları çözümlemek, * Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veya kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve araştırmak, * Hizmetleri, içerikleri ve tanıtımlarımızı kişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek, * Ortak Teknoloji ve Ortak Teknoloji’in bağlı bulunduğu grup şirketlerine ilişkin hizmetleri, pazarlama, hizmet güncelleştirilmeleri ve promosyon teklifleri ile ilgili tercih edilen iletişim kanalları çerçevesinde müşteri, tedarikçi ve diğer tarafların bilgilerini vermek, * Elektronik posta ile pazarlama amaçlı tanıtımlar göndermek, (Tanıtımlarının gönderilmemesi ile ilgili talimatlar gönderilen elektronik posta da yer almaktadır) * Bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla karşılaştırmak ve bu bilgileri üçüncü kişiler ile doğrulamak, * Düzenleyici otoritelerin (MASAK, BDDK, GİB, RK vb.) ve/veya bağlı bulunan yasal dernek, kuruluş ve birliklerin, kural ve düzenlemelerine uygun faaliyette ve raporlamalarda bulunulmasını sağlamak.

E. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN ORTAK TEKNOLOJİ TARAFINDAN AÇIKLANMASI

Ortak Teknoloji, kişisel bilgileri, hizmetlerini sağlamak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek, Ortak Teknoloji kuralları ve politikalarını uygulamak, satışa sunulan ürün veya içeriğe ilişkin olarak üçüncü kişilerce ileri sürülen hak ihlali iddialarına cevap vermek veya herhangi bir kişinin hakkını veya güvenliğini korumak amaçlarıyla açıklayabilir.

Bunun yanında, Ortak Teknoloji kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılan taraflarla paylaşabilir; * Ortak Teknoloji grup şirketleri ile müşterek içerik ve hizmet ( kayıt, işlemler ve müşteri hizmeti gibi) sağlamak, muhtemel kanuna aykırı işlemlerin ve politika ihlallerinin tespit edilmesine ve önlenmesine yardım etmek ve diğer grup şirketlerin ürünleri, hizmetleri ve tanıtımları ile ilgili olarak yol göstermek amacıyla.

* Ortak Teknoloji’in ticari faaliyetlerinin yürütülmesine sözleşmeler çerçevesinde yardım eden hizmet sağlayıcıları ile. (Dolandırıcılık araştırmaları, fatura tahsili, iş ortaklığı ve ödül programları, pazarlama ve tanıtım hizmetleri, kullanıcı destek hizmetleri gibi).

* Dolandırıcılık faaliyetlerinin soruşturulması, fikri mülkiyet hakkı ihlali, korsanlık faaliyetleri; ve gizlilik anlaşmaları veya kanunlar gereğince Ortak Teknoloji’in münhasır takdir yetkisi ile gerekli veya uygun olduğunu düşünülen başkaca yasadışı faaliyetlerin araştırılması amacıyla. Bu durumda, isim, sokak, şehir, ülke, posta kodu, telefon numarası, elektronik posta adresi ve şirket adı bilgileri açıklanabilir.

* Ortak Teknoloji'i devralmayı veya Ortak Teknoloji ile birleşmeyi düşünen diğer ticari kuruluşlar. (Birleşme durumunda, birleşen şirketin de bu Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikasını uygulaması istenecektir; kişisel bilgilerin bu Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikasından farklı bir şekilde kullanılacak olması halinde ilgili taraflar önceden bilgilendirilecektir.)

* Ortak Teknoloji, adli makamlar veya devlet kurumlarından veya 3. kişilerden geçerli bir talep gelmediği hallerde, kişisel bilgileri açıklamayacaktır. Ancak yukarıda sayılan durumlarla sınırlı olmamak üzere, gizliliği korumak ve sitede kanuna aykırı faaliyetleri gerçekleştirme teşebbüsünde bulunanları önleyebilmek amacıyla bu bilgilerin açıklanmasının veya kanuna aykırı olabilecek şüpheli işlemlerin bildirilmesinin gerekli olduğu durumlarda ve bu bildirimin muhtemel zararı veya maddi kaybı önleyeceği kanaatinde ise bilgileri açıklayabilir.

F. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Kullanıcılar KVKK mevzuatı çerçevesinde, * Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, * Kişisel verilerin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, * Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, * Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, * Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, * KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ve anonim hale getirilmesini isteme, * Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, * İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, * Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmaya yönelik talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yönteme uygun olarak Ortak Teknoloji’e iletebilirsiniz

G. ÇEREZLER/KURABİYE/COOKIES

Bazı Ortak Teknoloji web sayfalarında, internet sayfası akışını analiz edilmesine, hizmetlerini kişiselleştirme, içerik ve reklamlarının tanıtım etkinliğinin ölçülmesine ve güvenliği geliştirmeye yardımcı olması amacıyla "çerezler" (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) kullanılmaktadır.

* Bazı özellikler, yalnızca çerezlerin kullanılması halinde sunulmaktadır. * Çerezleri, kullanıcıyı belirlemek ve oturumunun açık kalması sağlanmak amacıyla kullanılmaktadır. * Çoğu çerezler "oturum çerezleri" dir, yani oturumun kapatılması ile kullanıcının sabit sürücüsünden otomatik olarak silinmektedir. * Çerezler, kullanıcının internet tarayıcısı izin veriyor ise, her zaman reddedebilir. Ancak bu halde Sitemideki bazı özelliklere ulaşılması mümkün olmayabilir. * Sitenin belirli sayfalarında Ortak Teknoloji kontrolü dışında üçüncü kişilerin çerezleri ile de karşılaşılması mümkündür. (örneğin, başkaca bir kullanıcı tarafından oluşturulan ve ürün tanıtım sayfasından link verilen bir internet sitesine girilmesi halinde, bu internet sayfasında da çerezler olabilir)

H. KULLANICI HESABININ GÜVENLİĞİ

Şifreniz, kullanıcı hesabının anahtarıdır. Özgün numaralar, harfler ve özel karakterler kullanılmalı ve Ortak Teknoloji şifresi hiç kimse ile paylaşılmamalıdır. Şifre veya kişisel bilgilerin başkalarıyla paylaşılması halinde, hesap adına yapılan tüm eylemlerden kullanıcı sorumludur. Şifre üzerindeki kontrolün kaybedilmesi, kişisel bilgiler üzerindeki kontrolün kaybedilmesine yol açabilir ve dolayısıyla kulanıcı adına başkaları tarafından gerçekleştirilen ve hukuken bağlayıcı işlemlerin muhatabı olabilir. Bu nedenle şifre güvenliğinin herhangi bir nedenle tehlikeye girmesi halinde, derhal Ortak Teknoloji'e bildirimde bulunmalı ve kullanıcı şifresi değiştirilmelidir.

I. KİŞİSEL BİLGİLERE ERİŞİLMESİ, GÖRÜNTÜLENMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Siteye giriş yaparak, kullanıcı kişisel bilgilerinin çoğu görülebilir ve değiştirilebilir. Ortak Teknoloji destek hattına (destek@Ortak Teknoloji.com.tr) başvurmanız halinde, mümkün olan en kısa zamanda, yaptığınız işleme göre ve yasal düzenlemelere uygun olarak hesabınız kapatılarak, kişisel bilgilerinizin görüntülenmesi engellenecektir. Kapatılan hesaplara ait kişisel bilgiler, yasal gereklilikler, dolandırıcılığın önlenmesi, uyuşmazlıkların çözülmesi, arızaların giderilmesi, soruşturmalara yardımcı olunması, tüm Ortak Teknoloji Sözleşmesi'nin uygulanması ve yasalarca izin verilen diğer tüm eylemler için mevzuatta belirlenen kapsamda muhafaza edilmektedir.

J. GÜVENLİK

Kişisel bilgilerin yetkisiz erişimlere ve açıklamalara karşı korunması için birçok araç (kriptolama, şifreler, fiziksel güvenlik vb.) kullanılmaktadır. Buna rağmen üçüncü kişiler, iletişiminizi veya kişisel mesajlaşmalarınızı hukuka aykırı olarak ele geçirebilir veya bu iletişiminizi ve mesajları almanızı engelleyebilir, siteden elde ettikleri kişisel bilgilerinizi kötü amaçlarla kullanabilir veya suiistimal edebilir. Bu nedenle, gizliliğinizi korumak için büyük bir çaba göstermemize rağmen, kişisel bilgilerinizin veya kişisel mesajlaşmalarımızın her zaman gizli kalacağı yönünde bir taahhüt te bulanabilmek mümkün değildir.

K. ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikası, yalnızca Ortak Teknoloji tarafından toplanan kişisel bilgilerinizin kullanılması ve açıklanmasına ilişkindir. Web üzerinde başka internet sitelerinde diğer kişilere kişisel bilgilerin açıklanması halinde, bu bilgilerin diğer kişiler tarafından kullanılması veya açıklanması farklı kurallara tabi olabilir. Ortak Teknoloji üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarını denetlememektedir. Kişisel bilgilerinizi üçüncü kişilere açıklamadan önce, konu hakkında bilgi istemeniz önerilmektedir.

L. GENEL

Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikasında yer alan koşulları her zaman değiştirilebilir. ORTAK TEKNOLOJİ Bilişim Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti. Duyuru Panosu aracılığıyla veya Bana Özel'de yer alan elektronik posta adresiniz aracılığıyla da sizleri bilgilendirebiliriz. Yardım Sayfalarımızda sorularınızın cevaplarını bulamadığınızda, PERPA TİCARET MERKEZİ A BLOK NO:1707 KAT:11 ŞİŞLİ /İstanbul adresinde mukim ORTAK TEKNOLOJİ Bilişim Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti.'ne posta gönderebilir veya ORTAK TEKNOLOJİ Destek Hattı (0850 302 9983) ile irtibata geçebilirsiniz.

 

ORTAK TEKNOLOJİ Bilişim Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti.

 

Okudum, Anladım ve Onaylıyorum